Privacybeleid van Natuurlijk Beheer

Natuurlijk Beheer, gevestigd aan Drentseweg 3, Appelscha, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://natuurlijkbeheer.nl/
Drentseweg 3, Appelscha +31 (0)6 204 151 36

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurlijk Beheer verwerkt uitsluitend uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Natuurlijk Beheer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Natuurlijk Beheer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. e-mails en andere persoonlijke gegevens die via de website binnenkomen worden na contact direct van de website verwijderd. Gegevens die u via het contactformulier verstuurd worden dankzij het SSL certificaat versleuteld verstuurd.

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via henry@natuurlijkbeheer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Natuurlijk Beheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Natuurlijk Beheer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurlijk Beheer) tussen zit. Natuurlijk Beheer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  WordPress.com,  Content Management Systeem (CMS) waarmee onze website is gebouwd Transip.nl voor Webhosting en registratie domeinnaam.
  Facebook voor nieuws over onze schaapskuddes in Almere.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurlijk Beheer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natuurlijk Beheer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. e-mails en andere persoonlijke gegevens die via de website binnenkomen worden na contact direct van de website verwijderd. Gegevens die u via het contactformulier verstuurd worden dankzij het SSL certificaat versleuteld verstuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar henry@natuurlijkbeheer.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Natuurlijk Beheer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • Natuurlijk Beheer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natuurlijk Beheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met henry@natuurlijkbeheer.nl